Kolosi Tamás

Kolosi Tamás
a Tárki alapítója és elnöke

e-mail: kolosi@tarki.hu 
MTMT
CV (pdf)
kt

 

Kolosi Tamás 1985-ben alapította meg a TÁRKI-t. Már korábban a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított. Kolosi a nyolcvanas évek elején végzett "rétegződés-modell" vizsgálatához kidolgozta a késő Kádár-kori államszocialista társadalmának L-modelljét, melyben a redisztributív állami szektor mellett a piaci szektor kettőssége határozta meg az egyenlőtlenségi rendszer struktúráját. Empirikus kutatásai során uttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozik többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint az elitformálódás a posztkommunista átalakulás folyamán. Ő maga a nyolcvanas évektől vállalkozásokba kezdett a könyvkiadás terén. Jelenleg a Líra Könyv Zrt. elnöke. 1989-90 folyamán Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. 2001-ben a Magyar Köztársaság Elnöke, Mádl Ferenc Széchenyi Díjjal tüntette ki társadalomkutatói munkásságáért.

Válogatott referenciák


1974 A Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa (C.Sc.)
1981-1985 Rétegződés modell kutatás
1985 A tudomány doktora (D.Sc.) at Hungarian Academy of Sciences)
1985 A TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés megalapítása
1986-1994 International Social Survey Program magyarországi koordinátora
1984-85  Egyetemi tanár (Darmstadt, Nyugat-Németország)
1982-1987 Egyetemi docens ELTE (Budapest)
1987-2014 Egyetemi tanár, ELTE (Budapest)
2014- Professor emeritus, ELTE (Budapest)
1990- A Társadalmi Riport című sorozat szerkesztője
1992-1997 A Magyar Háztartás Panel kutatás tématanácsának tagja
1998 A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Rt. megalapítása
2001 Széchenyi-Díj

Válogatott publikációi


Kolosi Tamás and Edmund Wnuk-Lipinski (eds.). 1983. Equality and Inequality under Socialism: Poland and Hungary Compared. London: International Sociological Association.

Andorka, Rudolf and Tamás Kolosi (eds.). 1984. Stratification and Inequalities. Budapest: Institute of Social Sciences.

Kolosi, Tamás., Peschar, J. and Róbert, P. 1985. "On reduction of social reproduction. A Hungarian–Netherlands comparison on the changing effects of social origin and education on the occupational position." in: M. Kaiser, R. Nuthmann and H. Stegmann (eds), Berufliche Verbleibsforschung in der Diskussion. Materialband 2, Nuremberg: IAB, pp. 3–28.

Kolosi, Tamás. 1988. "Stratification and Social Structure in Hungary." Annual Review of Sociology. Vol. 14. P. 405-419.

Abstract: The study of social structure represents an important field of sociological research in the European socialist countries. At first, the objective of these studies was to revise the ideological model of society developed during the period of Stalinism, a model that distinguished "two allied classes"--the working class and the peasantry--and "one stratum"--the intelligentsia. Later, as knowledge developed, scientific interest shifted from ideological criticism to exploring and understanding actual social conditions. The present paper briefly touches upon these ideological and scientific developments and makes an attempt to build a model that represents both the system of reproduction and the system of inequality of Hungarian society.


Haller, Max, Tamás Kolosi, and Róbert Péter. 1990. "Soziale Mobilitat in Osterreich, in der Tschechoslowakei und in Ungarn: Eine vergleichende Analyse der Effekte von Industrialisierung, sozialistischen Revolutionen und nationaler Eigen heit." (Social Mobility in Austria, Czechoslovakia, and Hungary: A Comparative Survey on the Effects of Industrialization, Socialist Revolution, and National Identity.) Journal fur Sozialforschung, 30, 1: 33-72.

Kolosi, Tamás. 1992. "Beliefs About Inequality in International Perspective" in: Social Report edited by Rudolf Andorka, Tamás Kolosi, György Vukovich. Budapest: TÁRKI.

Kolosi, Tamás, Szelényi, Iván, Szelényi, Szonja and Western, Bruce 1991: "Politikai mezõk a posztkommunista átmenet korszakában. Pártok és osztályok a magyar politikában (1989-1990)" (Political fields in postcommunist transition period. Parties and classes in Hungarian politics 1989-1990), in: Szociológiai Szemle, 1, No. 1, 5-34.

Kolosi, Tamás, Szelényi, Iván, Szelényi, Szonja and Western, Bruce. 1992. "The Making of Political Fields in Post-communist Transition. Dynamics of class and party in Hungarian politics, 1989-90." In: Post-Communist Transition. Emerging Pluralism in Hungary. London, New York, 1992. Pinter Publ., St. Martin's Publ. 132-162. p.

Evans, M.D.R., Jonathan Kelley, and Tamás Kolosi. 1992. "Images of Class: Public Perceptions in Hungary and Australia," American Sociological Review, 57 (August, 1992), 461-482.

Kolosi, Tamás and Róna-Tas, Ákos 1992. "Az utolsókból lesznek az elsõk? A rendszerváltás társadalmi hatásai Magyarországon" (The First Shall Be The Last? Social impacts of system change in Hungary), in: Szociológiai Szemle, 2, No. 2, 3-26.

Kolosi Tamás and  Ákos Róna-Tas. 1992. "The Last Shall be the First? The Social Consequences of the Transition from Socialism in Hungary." paper presented at the meeting of the ISA Research Committee.

Abstract: The uniqueness of the transition from socialism is that unlike the transitions from authoritarian rules to democracy in the Mediterranean and Latin American countries, it attempts to achieve two transitions simultaneously. Like in transitions from authoritarian regimes it is a political transition whereby political institutions are refashioned, new political elites emerge and political power is redistributed. But this is only one, probably, the easier, transition these countries have to go through. Unlike in transitions from authoritarian regimes, socialist countries also have to engineer an economic transition, which moves their centrally planned or directed economies towards a market economy. The transition from a socialist to a market economy requires new economic institutions, the emerging of new economic elite and a redistribution of property and material well-being. This dual transition will profoundly alter the social structure of these countries. Some people will lose and some will gain power and wealth, some will see their life chances improve dramatically others will see a marked deterioration in their opportunities. What are the social consequences of the transition from socialism? How does the social transition change the social structure? Who is best able to take advantage of new opportunities? What happens to the old elite of Communist cadres? Who is going to become the new elite? What happens to the 'middle class'? These are some of the questions in the forefront of public debate in Eastern Europe and these are the questions this paper is going to address.


Kolosi Tamás and Iván Szelényi. 1993. "Social change and research on social structure in Hungary, 1960-1990" In: Birgitta Nedelmann and Piotr Sztompka (eds). Sociology in Europe. Berlin- New York: de Gruter, pp.140-163

Braun, M. and T. Kolosi. 1994. "Wandel der Einstellungen zu sozialer Ungleichheit in Deutschland und Ungarn." in: M. Braun and P. Ph. Mohler (eds), Blickpunkt gesellschaft 3. Einstellungen und verhalten der Bundesbürger, Opladen: Westdeutscher Verlag.

Kolosi, Tamás, Kluegel, J., Csepeli, G.,  Örkény, A., Neményi, M. 1995. "Accounting for the Rich and the Poor: Existential Justice in Comparative Perspective." In: Klugel, J., Mason, D., Wegener, B. (Eds.). Social justice and Political Change: Public Opinion in Capitalist and Post-communist States. (pp. 179 – 207). New York: Aldine de Gruyter

Kolosi Tamás, G. I. Tóth and G. Vukovich (eds.). 1998. Social Report 1998 Budapest: TÁRKI.

Andorka, Rudolf, Tamás Kolosi and Richard Rose. (eds.) 1999. A society transformed. Hungary in time-space perspective. Budapest: CEU Press.

Kolosi, Tamás and Sági, Matild. 1999.: "Change of System - Change of Elite." in: Spéder, Zsolt (ed.). Hungary in Flux. Society, Politics and Transformation., , Hamburg, Krämer Verlag.

Kolosi, Tamás. 2000. A terhes babapiskóta. (The pregnant 'ladyfinger'), Budapest, Osiris.

Kolosi Tamás - Tóth István György (szerk.): A század- és rendszerváltás társadalma. Budapest, MTA, 2000, 204 p.

Kolosi Tamás - Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának főbb folyamatai a rendszerváltás óta idősoros, illetve longitudinális nézőpontból. In: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Stabilizálódó társadalomszerkezet. Tárki Monitor Jelentések. Budapest, TÁRKI, 2004, 13-32. p.

Kolosi, Tamás: Go ahead: A Complex approach to status attainment and inequality of opportunity. Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 12. évf. (2006) 1. sz. pp. 5-14.

Kolosi Tamás: Előre: A státuszmegszerzés és az esélyegyenlőtlenség komplex megközelítése. Szociológiai Szemle, 16. évf. (2006) 1. sz. 93-102. p.

Kolosi Tamás – Dencső Blanka: Osztályok –családok – települések. In: Szivós Péter - Tóth István György (szerk.): Feketén, fehéren. Tárki Monitor Jelentések. Budapest, TÁRKI, 2006, 33-44. p.

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Újratervezés: életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben: kutatási jelentés a ”Háztartások életút vizsgálata” (HÉV) alapján. Budapest, TÁRKI, 2008, 244 p.

Abstract: A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 1992 óta vizsgálja a magyar háztartások jövedelmi, munkaerő-piaci helyzetét és készít elemzéseket a magyar lakosság övedelem eloszlásáról, szegénységi jellemzőiről, fogyasztási, megtakarítási szokásairól. 1992 és 1997 között évente a Magyar Háztartás Panel keretében vizsgáltuk a magyar társadalom egy 2600 háztartásból álló mintáját. 2007-ben a Jedlik Ányos program támogatásával ismét felkerestük az eredeti mintát, így nemzetközileg is egyedülálló módon ma már 15 éves időtávra rendelkezünk a háztartások sorsát nyomon követő adatokkal.


Bartha Attila – Gál Róbert Iván – Kolosi Tamás – Nagy Katalin – Palócz Éva – Szivós Péter – Tóth István György: Váltóállítás: szemléletváltás és megvalósítható intézményi reformok egy fenntartható növekedési pálya érdekében. Budapest, TÁRKI Zrt. – Kopint-TÁRKI Zrt., 2009, 61 p.

Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2010. Budapest, TÁRKI, 2010, 551 p.

Abstract: A Társadalmi riport tanulmánykötet-sorozat a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálja szisztematikusan gyűjtött empirikus adatok segítségével. Az első blokk a társadalmi rétegződés, a jövedelemeloszlás és a szegénység témájával foglalkozik. Ezt makrogazdasági elemzések követik, majd arra fókuszálunk, hogy indikátoraink mit mutatnak a társadalmi összetartozás állapotáról. Idén kiemelten kezeljük az egyik – véleményünk szerint – legfontosabb alrendszert, az oktatás témakörét. Az utolsó fejezet pedig az országgyűlési választásokkal és a politikai attitűdökkel foglalkozik.


Kolosi Tamás – Keller Tamás: Kikristályosodó társadalomszerkezet. In: Társadalmi riport 2010. Budapest, TÁRKI, 2010, 105-135. p.

Kolosi Tamás – Szelényi Iván: Hogyan legyünk milliárdosok? avagy A neoliberális etika és a posztkommunista kapitalizmus szelleme. Budapest, Corvina Kiadó, 2010, 304 p.

Abstract: Ebben a könyvben az új gazdasági elitek születésének, az elsőgenerációs nagyburzsoázia genezisének az elméletéhez kívánunk hozzájárulni.
Hogyan lesz valakiből milliárdos, ha egy fillér nélkül vág neki az üzleti élet dzsungelének - mint például Soros György az 1950-es években.
Mi magyarázza a gyors üzleti sikert? Tudás? Tehetség? Genetikus adottságok? Kapcsolatok? Szerencse? Szélhámosság? Illetve ezeknek valamiféle kombinációja? Mik lehetnek a meghatározói annak, hogy valaki a társadalmi hierarchia csúcsára, a leggazdagabb 100 közé, vagy mondjuk a felső 0.001%-ba bekerüljön? Van-e ennek a folyamatnak bármiféle társadalmi meghatározottsága, avagy ez már olyan szélsőséges esete a társadalmi szelekciónak, amikor mindent kizárólag egyéni jellemzők magyaráznak?
Könyvünk a meggazdagodás egy sajátos esetével, a poszt-kommunista átalakulás által nyújtott lehetőségekkel foglalkozik.