Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Sik Endre: Legfontosabb publikációk listája

Magyar nyelvű publikációk

A nagyvárosok lakosságának ismeretei és véleménye a mezőgazdaságról, valamint a társadalom kommunikációs rendszere. In: XI. OTDK, Szociológia szekció díjazott tanulmányai, Debrecen, Szerk.: Béres Cs., 1973.

A települések névváltoztatásai Magyarországon a XX. században. Statisztikai Szemle, 1975., 3. sz., 287-296. old.

A fiatalok újságolvasási szokásai (Horváth Ágotával). ILV Közlemények, 1976., 3. sz., 42. old.

Közvéleménykutatás a fiatalok külpolitikai véleményéről (Horváth Ágotával). ILV Közlemények, 1977, 1. sz., 34. old.

Adalékok a munkapiac elemzéséhez (Galasi Péterrel). Közgazdasági Szemle, 1977., 6. sz., 661-670. old.

„A második világháborút az NSZK robbantotta ki...” (Horváth Ágotával). RTV Szemle, 1978. 1. sz., 91-98. old.

Uradalmi cselédség és a földosztás (Tausz Katalinnal). In: Szociológiai füzetek, 1978., Budapest, 15.sz., 15-42. old.

A szegmentált munkaerőpiac elmélete (Galasi Péterrel). Közgazdasági Szemle, 1979., 12. sz., 1487-1500. old.

Levelek a katonafiúhoz (Tausz Katalinnal). Mozgó Világ, 1980., 7. sz., 91-101. old.

Kísérlet a vállalati munkaerőstruktúrának és a munkaerőállomány stabili­tásának többváltozós elemzésére (Galasi Péterrel). Egyetemi Szemle, 1980., 4. sz., 79-90. old.

Tiszaigar 1978-ban. Múzeumi Levelek, 37-38. sz., 1981., Damjanich Múzeum, Szolnok, 4-16. old.

A munkacsere Tiszaigaron. Szociológia, 1981., 1. sz., 49-72. old., illetve In: Tiszaigar – egy mai magyar falu képe. Szerk.: Lengyel Zs., Művelődéskutató Int., Budapest, 1982 ., 47-76. old.

A helyi munkaerőpiacok szerkezete (Galasi Péterrel és Cukor Eszterrel). In: A munkaerőpiac szerkezete és működése Magyarországon. 1982., KJK, Budapest, 65-168. old.

Munkacsere a mai magyar gazdaságban. In: Gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet. MTA Közgazd. Int.. 1982., Budapest, illetve In: Oktatásról és társadalompolitikáról. MTA Szoc. Kut. Int., 1982., Budapest, 36-41. old.

Egy „szabálytalan” munkaerőpiac. Közgazdasági Szemle, 1983., 7-8. sz., 859-868. old.

Egy alkalmi munkaerőpiac. Szociológia, 1983., 4.sz., 389-402. old.

A munkaerőelosztás intézményes rendszere. Bulletin, 1983. MSZMP KB TTI, 6. sz., 36-65. old.

Munkacsere és társadalmi struktúra. In: Gazdaság és rétegződés, Szerk.: Kovách I. MSZMP KB Társ.tud. Int., Budapest, 1984.

A háztartások egymás közötti kapcsolatai. In: Egy korosztály életútja, MTA Szoc.Kut.Int kiadványai, Budapest, 1984., 338-388. old.

A szociálpolitika szereplői a „hosszú 80-as” években. Mozgó Világ, 1985., 8. sz., 88-99. old.

Fiatal közgazdászok munkaerőpiaci életpályái (Horváth D. Tamással). In: Közgazdász és mérnökgenerációk társadalmi helyzetének néhány jellemzője, Szerk.: Hrubos I. Szociológiai Műhelytanulmányok, 2.sz., MKKE, Budapest,1986., 75-208, old.

Töredékek egy község irattárából – 1950-1968 (Tausz Katalinnal). Valóság, 1986, 1.sz., 58-72. old.

A háztartás mint a megélhetés forrása. Társadalomtudományi Közlemények, 1987., 1.sz., 90-105. old. Illetve, Gazdaságszociológiai Tanulmányok. Szerk.: Czakó Á.-Gyenei M.-Lengyel Gy. Aula MKKE ,1989.)

A „megszemélyesült” szervezetközi csereügyletekről – a mezőgazdasági nagyü­ze­mek példáján (Czakó Ágnessel). Közgazdasági Szemle, 1987., 12. sz., 1489-1495. old.

A láthatatlan jövedelemről. Mozgó Világ, 1987., 6.sz., 85-92. old.

Vésztő szociálpolitikája (Hegyesi Gáborral). Szociálpolitikai Értesítő, 1987., 1.sz., Budapest, 156-187. old.

Az „örök” kaláka. Gondolat, Budapest, 1988.

A háztartás a gazdaság „örök” intézménye. Szociológiai Füzetek, 48. sz., Budapest, 1989.

Menekültekről és menekülthullámokról, TÁRKI, Gyorsjelentések, 1. sz., Buda­pest, 1989. 20 old.

Jelentés az erdélyi menekültekről (Tarjányi Józseffel és Závecz Tiborral). TÁRKI, Gyorsjelentések, 3. sz,. Budapest, 1989.

A menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszerről. Mozgó Világ, 1989., 12. sz.

Az erdélyi menekültek. In: Társadalmi riport 1990, TÁRKI, Bp., 516-534. old.

A zavarban lévő keselyű esete a csapással. 2000., 1991., 1.sz., 9-16. old.

Menekülésről, vándorlásról. Mozgó Világ, 1991. 1. sz., 103-109. old.

„Nyújtózkodni, ameddig a takaró ér”. In: A drágaságról. Szociálpolitikai Értesítő, szerk.: Gábor L.-Szalai J., 1991., Budapest MTA Szociológiai Kut. Int., 190-212. old. (Ivan Bernikkel és Ivan Svetlikkel)

Néhány adalék a társadalmi kapcslatrendszerek működéséhez – egy magyar falu esete. In: Társas kapcsolatok , 1991., Gondolat, Budapest, 85–11. old.

A menekültekkel kapcsolatos előítéletesség növekedésének elkerülhetetlensége. In: Menekülők, vándorlók, szerencsétpróbálók MTA Politikai tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve 1992., Szerk.: Sik Endre, 59-64. old.

A társadalmi előnyök rekonverziója a menekülés során. Szociológiai Szemle, 1992., No.1., 63-74. old.

Hogyan védekeznek a háztartások? Eszmélet, 1992., 9-10. sz., 56-65. old.

Rendszerváltás a munkaerőpiacon (Kolosi T.-sal). TÁRKI, Gyorsjelentés, 8. sz., 1992., Budapest.

A háztartások gazdasági helyzete és magatartása. In: Társadalmi Riport 1992, Szerk.: Andorka R- Kolosi T. – Vukovich Gy. TÁRKI,1992., 179-200. old.

Munkaerőpiac és jövedelmek (Kolosi T.-sal). In: Társadalmi Riport 1992, Szerk.: Andorka R- Kolosi T. – Vukovich Gy.. TÁRKI, 1992., 508-530. old.

Robin Hood, a keselyű – két év után a taxisblokádról. Szociológiai Szemle, 1993., 1.sz., 141-148. old.

Munkaerőpiac és jövedelmek (Kolosi Tamással). In: Jelentés a MHP I. hullámának eredményeiről. MHP Műhelytanulmányok 1.sz., TÁRKI, Budapest, 1993., 8-25. old.

Munkanélküliség és munkanélküliek (Nagy Gyulával). In: Jelentés a MHP I. hullámának eredményeiről. MHP Műhelytanulmányok, 1.sz., TÁRKI, Budapest, 1993., 26-48. old.

Budapesten élni... (Andorka Rudolffal, Tóth István Györggyel). MHP Műhelytanulmányok, 2. sz., TÁRKI, Budapest, 1993., rövid verzió: Polgári kalauz, Városháza, 1993., 313-320. old.

Románia emigrációs potenciálja. In: Útkeresők, MTA PTI, Budapest, 1993., szerk.: Sik Endre, 19-22. old.

Román származású menekültek Magyarországon (Tóth Judittal). In: Útkeresők, MTA PTI, Budapest 1993, szerk.: Sik Endre, 23-38. old.

Valóságdarabkák a Magyar Háztartás Panelből. Társadalmi Riport 1994, TÁRKI, Budapest, szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György, 165-184 old.

A magángazdaság nemzetgazdasági súlya és némely társadalmi vonásai. Társadalmi Riport 1994, TÁRKI, Budapest, szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György, 248-269. old.

Informális gazdaság és egyenlőtlenség. Munkaügyi Szemle, 1994., szeptember, 30-33. old.

Traktátus a vállalkozó szerepének demisztifikálásáról. Replika, 1994., 15-16. sz. 7-12. old.

(Ki)vándorlási szándékok Magyarországon 1993-ban. In: Jönnek? Mennek? Maradnak?, 1994., MTA PTI, Budapest, szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, 40-49. old.

Hálózati tőke a posztkommunista Magyarországon (Czakó Ágnessel). Mozgó Világ, 1994., 6. sz., 17-25. old.

Itt van a válság, itt van újra, s mély, mint mindig énnekem... Mozgó Világ, 1995., 4. sz., 49-57. old.

Feketekereskedelem és feketemunka (Czakó Ágnessel). Foglalkoztatás és Gazdaságpolitika, 1995, Budapest, Munkaügyi Minisztérium, Szerk.: Schwertner János, 90-121. old.

A hálózati tőke szerepe Magyarországon a rendszerváltás előtt és után (Czakó Ágnessel). 2000., 1995., 7:3-12. old.

Budapesten élni 1994-ben. MHP Műhelytanulmányok. 6. sz., 1995., TÁRKI, Budapest-

A longitudinális cigány (Lapos András álnéven). Replika, 1995., 17-18. sz., 246-250. old.

Az XXXellenesség Magyarországon 1994-ben. Replika, 1995., 17-18. sz., 282-290. old.

Munkanélküliség (Nagy Gyulával). In.: Társadalmi Páternoszter, 1996, MHP Műhelytanulmányok 7. sz., TÁRKI, Budapest, szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 24-32. old.

Fekete fogyasztás. In.: Társadalmi Páternoszter, 1996, MHP Műhelytanulmányok 7. sz., TÁRKI, Budapest, szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 82-89. old.

Budapest és „vidéke”. In.: Társadalmi Páternoszter, 1996, MHP Műhelytanulmányok 7. sz., TÁRKI, Budapest, szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 90-115. old.

Előítéletesség és tekintélyelvűség (Fábián Zoltánnal). Társadalmi Riport 1996, Budapest, TÁRKI, szerk.: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás és Vukovich György, 381-412. old.

Egy ló-öszvér a lovakról és a szamarakról. Közgazdasági Szemle, 1996, XLIII. évf., 704-725. old.

Traktátus az informális gazdaság és a feketemunka terjedelmének megismerhetetlenségéről általában és a posztszocialista átalakulás során különösen. In.: Rejtőzködő jelen, 1996, Hirschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 244-293. old.

A fekete munka. In: Munkaerőpiac és gazdasági átmenet Magyarországon (1989-1995), ILO, Budapest, szerk.: Galasi Péter és Kertesi Gábor, 30-36. old.

Munkanélküliség (Nagy Gyulával). In: Az ajtók záródnak, MHP Műhelytanulmányok, 8. sz. szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 1997., 12-23. old.

Jövedelmek és foglalkoztatás (Kolosi Tamással). In: Az ajtók záródnak, MHP Műhelytanulmányok, 8. sz. , szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 1997., 4- 11. old.

Budapest és „vidéke” 1995-ben (Csanádi Gáborral). In: Az ajtók záródnak, MHP Műhelytanulmányok, 8. sz., szerk.: Sik Endre és Tóth I. György, 1997., 57-68. old.

Kiválasztódás és kiválasztás. in: Migráció és politika, MTA PTI Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, Budapest, 1997., 36–43. old.

A kgst-piachely a mai Magyarországon. Közgazdasági Szemle, XLIV. évf. április, 322-338. old.

Ellenőrök a kgst- és emberpiacokon. In Informális gazdaság és Biztonság, Miniszterelnöki Hivatal, szerk. Dr. Bencze József et al., Budapest, 1997., 135-148. old.

Jelentés az önkormányzatkutatás első hullámáról. In Informális gazdaság és Biztonság, Miniszterelnöki Hivatal, szerk. Dr. Bencze József et al., Budapest, 1997., 149-169. old.

Az informális piachelyek és a külföldi kereskedők területi elhelyezkedése Magyarországon. In: Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán, szerk.: Kárpáti Zoltán, MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja, Budapest, 1997., 164-189. old.

Az egyének munkaidőgazdálkodása. Munkaügyi Szemle, 1998 szept. XLII. évf. 9. sz. 20-25. old.

A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon (Tóth I. Jánossal). Társadalmi Riport, szerk.: Kolosi T. et al., TÁRKI, 1998. Budapest, 92-116. old.

Xenophóbia és a cigányságról alkotott vélemények (Csepeli Györggyel és Fábián Zoltánnal). Társadalmi Riport, szerk.: Kolosi T. et al., TÁRKI, 1998., Budapest, 458-489. old.

A rejtett gazdaság kutatásának sajátosságai a mai Magyarországon. In Rejtett gazdaság Magyarországon, KSH, 1998., 50-57. old.

Munka nélkül. In Társadalmi Monitor. Szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György, TÁRKI, 1998., Budapest, 33-41. old.

Idegenellenesség Magyarországon 1998-ban in Idegenek Magyarországon, szerk. Sik E. és Tóth J., MTA PTI, 198 Budapest, 175 –176. old.

Területi egyenlőtlenségek a jövedelmi és lakáshelyzetben (Csanádi Gáborral). In Társadalmi Monitor, szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György, TÁRKI, 1998., Budapest, 155–170. old.

Bérek a feketemunka piacán. In: 50 éves a BKE, Jubileumi Tudományos Ülésszak, BKE, 1998., Budapest, 133-149. old.

Külföldiek Magyarországon (1995-1997). In: Idegenek Magyarországon, szerk. Sik E. és Tóth J., MTA PTI, Budapest, 9-14. old.

Emberpiac a Moszkva-téren. In: Átmenetek, Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, MTA PTI, Budapest, 1999., 81-108. old.

Monitor-mozaikok. Szociológiai Figyelő, 1999. 1-2. szám, 141-147. old.

Magyarok az osztrák munkaerőpiacon. In: Átmenetek, Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, MTA PTI, Budapest, 1999., 123-172. old.

Migrációs potenciál a mai Magyarországon. In: A munkaerő migrációja és az Európai Unió, Európai Tükör 1999., 61. szám, 93-118. old.

Kgst-piacok és feketemunka – Magyarország 1999., TÁRKI füzetek 2. szám, 1999. Budapest

Ellenőri korrupció – 1998., Szociológiai Szemle, 1999., 4. szám, 85-99. old.

Idegenellenesség Magyarországon – 1999., In: Előítéletesség és rendvédelem, Rejtjel Kiadó, Budapest 2000. 26-36. old.

Kezdetleges gondolatok a diaszpóra fogalmáról és hevenyészett megfigyelések a diaszpórakoncepció magyar nézőpontból való alkalmazhatóságáról. In: Diskurzusok a vándorlásról, Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit, MTA PTI, Budapest, 2000, 157-184. old.

A rossz, a rosszabb és a legrosszabb. Café Bábel, 2000, 1. szám, 101-110. old.

A háztartási termelés pénzértéke (Szép Katalinnal). TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok, 21. szám, 2000, TÁRKI, Budapest., átdolgozva, Statisztikai Szemle, 2001. 7. sz. 596-612. old.

Informális gazdaság. In: Munkaerőpiaci Tükör 2000, Szerk.: Fazekas Károly, MTA KTI, Budapest, 113-117. old.

Különmunka és kiegészítő jövedelem. In: Növekedés alulnézetben, Szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György, TÁRKI Háztartás Monitor, Budapest, 2000, 32-43. old.

Ár- és minőség-érzékenyek. Szociológiai Figyelő, 2000., 1-2. sz., 182-187. old.

Négy etüd fogyasztásra. Társadalmi Riport 2000, Szerk.: Kolosi Tamás, Tóth I. György, Vukovich György, TÁRKI, Budapest, 2000, 323-343. old.

Ár- és minőségérzékenyek, Szociológiai Figyelő, 2000. 1-2. sz.- 182-187. old.

A világ első és utolsó koltaitamásológiai kutatása, Szociológiai Figyelő, 2001, 1-2 sz. 131-135. old.

Kapcsolatérzékeny útfüggőség, 2001., 2000., 7-8. sz., 11-24. old. és A zárva várt Nyugat, szerk.: Kovács János Mátyás, 2000 könyvek, Sík, Budapest, 350-383. old.

Aczélhálóban – Adalék a kapcsolati tőke működése megismeréséhez. Szociológiai Szemle, 2001., 3 sz., 64-77. old.

Néhány adalék az időfelhasználás társadalmi meghatározottságának vizsgálatához. 2001, KSH, Budapest.

(szerk.) A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001, Budapest

A korrupció nagysága. In: Korrupció Magyarországon, szerk.: Csekfó Ferenc és Horváth Csaba, Pécs, 2001, Friedrich Ebert Stiftung, 233-252. old.

Idegenellenesség Magyarországon 1998-ban in Magyarország és a magyar kisebbségek, MTA Műhelytanulmányok, Budapest, 2002, 163 –174. old.

Unióra várva: előítélet, xenofóbia és európai integráció (Fábián Zoltánnal és Tóth Judittal). In Migráció és Európai Unió, szerk.: Lukács Éva és Király Miklós, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001, 395-411. old.

Külföldiek Magyarországon és a velük kapcsolatos nézetek a helyi önkormányzatokban. In: Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. Század végén, szerk.: Sisák Gábor, Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely, 2002, Budapest, 229-241. old.

A háztartási munka értéke és a háztartások munkaidő-gazdálkodása (Szép Katalinnal). In: Szerepváltozások, szerk: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth I. György, TÁRKI, 2002, 176-197. old.

Mindennapi korrupcióink, Szociológiai Figyelő, 2002, VI. évf. 1-2 sz. 131-145. old.

A háztartási szatellitszámla (Szép Katalinnal). KSH, 2002, Budapest

A migrációs potenciál kutatásának alapfogalmai. In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 15-18. old. A migrációs potenciál mértéke és társadalmi bázisa a Kárpát-medencei magyarok körében (Simonovits Borival). In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 43- 66. old.

A bérekkel kapcsolatos várakozások szociodemográfiai jellemzői a Kárpát-medencei magyarok körében. In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 98-110. old.

A migrációs potenciál kialakulásának mechanizmusa (Örkény Antallal). In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 188-1202. old.

A bérekkel kapcsolatos várakozások szociodemográfiai jellemzői a Kárpát-medencei romák körében. In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 230-240. old.

A migrációs potenciál Magyarországon 1993 és 2002 között (László Mónikával és Simonovits Borival). In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 259- 282. old.

A migrációs potenciál mérése a háztartások körében. In: Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások, szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet – Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont, 2003, Budapest, 296-303. old.

A háztartási szatellitszámla elméleti és módszertani alapjai (Szép Katalinnal). In: A háztartási termelés értéke a mai Magyarországon szerk.: Sik Endre és Szép Katalin, KSH, Budapest, 5-26 old.

Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (Hárs Ágnessel és Simonovits Borival) in: Társadalmi Riport 2004, szerk.: Kolosi Tamás – Tóth I. György – Vukovich György, TÁRKI, Budapest, 272-289 old.

A háztartási termelésben felhasznált munka értéke (Szép Katalinnal és másokkal). In: A háztartási termelés értéke a mai Magyarországon szerk.: Sik Endre és Szép Katalin, 2003, KSH, Budapest, 26-110. old.

Etüdök az élet üteméről (Giczi Johannával és Altorjai Szilviával). Századvég, 2003, 28(2): 3-40.

Jótestvérek (Giczi Johannával). Önkormányzat 2003, 4 sz. 9-11. old.

A települések kapcsolati tőkéjének egy típusa – a testvértelepülések. Szociológiai Szemle, 2004., 1 sz. 34-54. old.

Az otthoni munka és a teljes élet (Sebők Csillával). Statisztikai Szemle, 2004,, 82(2):152-172.

Az élet ritmusa (Giczi Johannával és Altorjai Szilviával). 2004, KSH, Budapest.

Mérhetetlen (ül fontos) tőkék. In: Stabilizálódó társadalomszerkezet szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György, 2004, TÁRKI, Budapest

Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? (Hárs Ágnessel és Simonovits Borival) in: Társadalmi Riport 2004, szerk.: Kolosi Tamás – Tóth I. György – Vukovich György, TÁRKI, Budapest, 272-289 old.

Nőttek-e az előítéletek Magyarországon? (Enyedi Zsolttal és Fábián Zoltánnal) in: Társadalmi Riport 2004, szerk.: Kolosi Tamás – Tóth I. György – Vukovich György, TÁRKI, Budapest, 375-399 old.

Magyar migrációs potenciál. Hazai adatok, nemzetközi becslések (2005) (Hárs Ágnessel és Simonovits Borival) in: Kisebbség-többség szerk.: Tamás Pál, Erőss Gábor Tibori Tímea, Új Mandátum Kiadó – MTA SZKI, Budapest, 294-307 old.

A társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel (2005) (Füzér Katalinnal, Gerő Mártonnal, Zongor Gáborral) A fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 4. NFH, Budapest

Foglalkoztatás, kereset, informális jövedelem (2006) (Girasek Edmonddal) in: Feketén, fehéren TÁRKI Monitor jelentések, szerk.: Szívós Péter és Tóth I. György TÁRKI, Budapest, 83-94 old.

Emberpiac a Moszkva-téren – szűkülő változatlanság 1994 és 2004 között (2006) Közgazdsági Szemle LIII(március):253-270 old.

Idegen nyelvű publikációk

Allocation du travail en economie socialiste (with Galasi Péter). Economie et Sociéte 1982, No. 10. pp.1089-1110.

“Small is useful” or the Reciprocal Exchange of Labour in Hungary. In: Labour Market and Second Economy in Hungary Eds.: P.Galasi-Gy. Sziráczky Frankfurt-New York Campus Verlag, 1985, pp.179-214.

Mercati, scambio di lavoro e stato socialista: il caso ungherese. In: L’altra meta dell’economica Ed.: A.Bagnasco Liguori Editore 1986 Napoli pp. 246-265.

Second economy, labour exchange and social stratification. In: Economy and society in Hungary Eds.:R.Andorka-L.Bertalan 1986, MKKE Budapest pp. 35-66.

A casual labour market. Angewandte Sozialforschung, 1986/1987., Jahrgang, 14. No. 1. pp.63-71.

Den Informella Ekonomin och Reciprokt Utbyte ar argete i dagens Ungern. In: Tid-Boende-Teknik Ed.:L.Ingelstam Byggforskningsradet, Stockholm, 1987. pp. 93-102.

Foreword: Similarities and Dissimilarities (with Ivan Svetlik). In: The Shift in the Welfare Mix Eds.:A.Evers-H. Wintersberger Eurosocial Vienna, 1988. pp. 273-280.

New Trends in the Hungarian Welfare System (Towards “self-welfarization?”). In:The Shift in the Welfare Mix...1988, pp. 281-296.

Reciprocal Exchange of Labour: the Hungarian Case. In: On Work 1988 Ed.:Ray Pahl Basil Blackwell, Oxford-N.Y. pp. 527-547, In: Italian In:: Azione Economica Come Azione Sociale ed. Magatti Mauro 1991, FrancoAngeli, Milano, pp. 313-338.

Managers’ Reciprocal Transactions (with Agnes Czakó) Connections 1988 Vol.XI. No.3. Winter pp. 23-32.

Invisible Incomes (with P. Galasi). Social Justice, 1988., Vol. 15., No.3-4., Fall-Winter pp. 160-178.

The “Eternity” of an Institution for Survival Innovation. 1988., Vol.1., No.4-5., pp. 589-624.

“Gaps” in the Labour Market Career (with P. Róbert). In: Flexibility and Rigidity in the Labour Market in Hungary 1989. Eds.: T.D.Horvath and Gy. Sziraczky, International Institute for Labour Studies, Research Series, No.90, Geneva, pp. 81-93.

Aus Rumanien nach Ungarn: Die Siebenbürgen-Flüchtlinge 1987-1989 (With J. Tarjanyi and T.Zavecz). Journal für Sozialforschung 1990, Vol. 30., No.1., pp. 81-116.

Exchange of Labour in Tiszaigar. In: Acta Ethnographica, 1990., Vol. 36., No. 1-4., pp. 53-82.

Networks to Cope with Crisis (The Case of Transylvanian Refugees in Contemporary Hungary). shorter version. In: Innovation 1991., Vol. 3., No. 4., pp. 729-748, full version. In: Service Social dans le Monde, 1991., No. 3-4., pp. 74-84.

The Vulture and the Calamity or Why were Hungarian Taxi Drivers Able to Rebel Against increased Gasoline Prices? In: Beyond the Great Transformation. Eds.: Tóth A.- Gábor L., Budapest Research Review on Social Sciences, 1991., pp. 73-88., and In: Transition to Capitalism? Ed. Kovács, János M., Transaction Publishers, New Brunswick, London, 1994., pp. 275-292.

Transylvanian Refugees in Hungary and the Emergence of Policy Networks to Cope with Crisis. Journal of Refugee Studies, Vol. 5., No. 1., 1992.

The sociological background of price- and quality-sensitiveness. Paper for the Third Annual Conference of the SASE, Stockholm, June, 16-19. 1991.

Loss of Innocence (The sociohistorical aspects of the Hungarian refugee policy) (with Judit Tóth). Migration, 1991., No., 11-12., pp.119-132.

The Emigration Potential of Romania Refuge, Vol. 11., No. 4., May, 1992. pp 11-13.

Why Social Innovations are Needed in Care for the Elderly: The Hungarian Case (with Zsuzsa Szeman). In: New Welfare Mixes in Care for the Elderly Vol 1. EUROSOCIAL Report, 40/1. 1991., pp. 43-58.

Transylvanian Refugees in Hungary. In: Social Report 1990, Eds.: Andorka R.- Kolosi T. – Vukovich Gy., TARKI, 1992 pp. 366-378.

Occupational Attainment of Transylvanian Refugees. In: Hungary (with P. Róbert) in: Transformation Processes in Eastern Europe, NWO,SSCW,SRO, The Hague, 1993 pp. 19-46.

From Second Economy to Informal Economy. shorter version. In: Studies in Public Policy Centre for the Study of Public Policy Univ. of Strathclyde, No. 207., 1992., and In: Journal of Public Policy, 12., 2.,153-175., full version In: Program on Central and Eastern Europe Working Paper Series No.23 Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University

From the Multicoloured to the Black-and-White Economy: the Hungarian Second Economy and the Transformation. Journal of Urban and Regional Research. Ed. Roberts, Bryan, 1994, Vol 18. pp. 46-70, and In Back to a Market Economy (eds.) József Temesi and Ernő Zalai, 1999, Akadémia, Budapest, pp. 508-543.

Reconversion in the course of migration – Transylvanian Forced Migrants in Hungary. Sociological Review (Szociológiai Szemle), 1994, No.2., pp. 160-170.

Governmental and Non Governmental Refugee Policy in Hungary (with J. Toth). In: The Genesis of a Domestic regime: The Case of Hungary Eds.:H.Adelman-E.Sik-G.Tessenyi Toronto York Lane Press, 1994, pp. 65-72.

The Sociological Characteristics of Refugees (with J. Tarjanyi and T. Zavecz). In: The Genesis of a Domestic Regime: The Case of Hungary. Eds.:H.Adelman-E.Sik-G.Tessenyi, Toronto, York Lane Press, 1994., pp. 25-38.

Formal and Informal Policy Networks to Cope with Crisis (with Szántó, János). In: European Transformations: Five Decisive Years at the Turn of the Century. Eds.: Pohoryles, Ronald, Giorgi, Liana et al., Avebury:Aldershot, 1994., pp. 167-188.

Paid and Unpaid Work in Hungary (HHPS 1992). XVth Reunion of the International Association for the Time Use Research, NIMMO, Amsterdam, 1994. pp. 115-126.

Der Arbeitmarkt und die Einkommen im Jahre 1992 in Ungarn (with Kolosi, Tamás). In: Lebenslagen im Umbruch, eds.: Berger, Horst and Habich, Roland, WZB, Working Group Report, P 93-101., 1994., pp. 19-32.

Network capital in Capitalist, Communist and Post-Communist Societies. International Contributions to Labour Studies, 1994., Vol. 4., pp. 73-93.

Measuring the Unregistered Economy. In: Post-Communist Transformation. EUROSOCIAL Report, 1995., No. 52., Vienna, p. 53.

The Role of Network as a Resource in Economic Transactions in a Post-Communism (with Ágnes Czakó). In: Europe: Central and East, (ed.) Mendell M. and Nielsen, Klaus, Black Rose Books, Montreal, 1995m, pp. 224-247.

Changing Content of Political Xenophobia in Hungary – Is the Growth of Xenophobia Inevitable? (With Csepeli György). In: Refugees and Migrants: Hungary at a Crossroads, (eds.) Fullerton, Maryellen, Sik, Endre and Tóth, Judit, MTA PTI, Budapest, 1995., pp.121-128.

Intentions to Emigrate and to Work Abroad in Hungary 1993-1994 (with Berencsi Zsuzsa). In: Refugees and Migrants: Hungary at a Crossroads. (eds.) Fullerton, Maryellen, Sik, Endre and Tóth, Judit, MTA PTI, Budapest, 1995., pp.129-140.

Black Labour. In: Labour Market and Economic Transition: Hungary (1986-1995) ILO/Japan Project on Employment Policies for Transition in Hungary, Budapest, February, 1996, pp. 27-32.

Coping Strategies, in Social Costs of Transition. Working Paper of SOCO, Ferge, Zsuzsa and Endre Sik (eds ), IWM, 1996., Vienna, pp. 218-257.

The Social Consequences of Unemployment in Hungary – A Household Perspective, 1996, Innovation, 9 (September):355-370.

Bezrobocie w Gospodarstvie Domowym – Przyczyna Ubostva na Wegrzech (Unemployment – the main Cause of Poverty in Hungary?), 1996. In: Polityka spoleczna wobec ubostwa (Social Policy Towards Poverty), ed.: Golinowskiej, Stanislawski, IPISS, Warsaw, pp. 132-146.

Prostorni raspored neslubenih trznica I neslubenih stranih trgovaca u suvremenoj Madarskoj, 1997. Financijska Praksa, XXI., Vol. 5-6., Zagreb.

The peculiarities of the Research on the Hidden Economy. In: Hidden Economy in Hungary, HCSO, 1998, Budapest.

Network Capital in Capitalist, Communist and Post-Communist Countries (with Barry Wellman). Networks in the Global Village, Wellman, Barry (ed.), Westview Press, Boulder. 1999, pp. 225-254.

The scope of the state and private sectors (with Tamás Kolosi). In: A Society Transformed, eds.: Rudolf Andorka et al., CEU Press, 1999, Budapest, pp. 73-84.

Some Elements of the Hidden Economy in Hungary Today (with Tóth I. János). In: Social Report 1998, TÁRKI, Budapest 1999, pp. 100-122.

Xenophobia and Opinions about the Roma (with György Csepeli and Zoltán Fábián). In: Social Report 1998, TÁRKI, Budapest, 1999., pp. 452-482.

“Slave Market” on the Moscow Square. Sociological Review (Szociológiai Szemle), 1999., Special Issue, pp. 115-129.

The Spatial Distribution of Informal Marketplaces and Informal Foreign Traders in Contemporary Hungary. In: Underground Economies in Transition, eds.: Edgar L. Feige and Ott, Katarina, 1999., Ashgate, Aldershot, pp. 275-306.

The level and social basis of xenophobia in contemporary Hungary. In: Authoritarianism and Prejudice – Central European Perspectives, (eds.) Zsolt Enyedi and Ferenc Erős, 1999, Osiris, Budapest, pp. 193-213.

The Development of Open-air Markets in East-Central Europe (with Claire Wallace). International Journal of Urban and Regional Research, 1999. December, Vol. 23, No. 4, pp. 697-714.

Characteristics and Origins of the Comecon Open-air Market in Hungary (with Ágnes Czakó). International Journal of Urban and Regional Research, 1999- December, Vol- 23.. No- 4., pp. 715-737. Also in The Small Transformation, eds.: Lengyel György and Zsolt Rostoványi, Akadémia, Budapest, 2001, pp. 104-125.

Coping strategies in Central European Countries (with Gerry Remond). In: Poverty in Transition Economies, eds.: Sandra Hutton and Gerry Redmond, 2000, Routledge, London, pp. 266-287.

Diaspora: Tentative Observations and Applicability in Hungary. In: New Diasporas in Hungary, Russia and Ukraine. Eds.: Ilona Kiss and Catherine McGovern, 2000, Open Society/COLPI, Budapest, pp. 20-41.

Hungary (with Judit Tóth and Ágnes Hárs). In: Patterns of Migration in Central Europe, eds. Claire Wallace and Dariusz Stola, Palgrave, London, 2001, pp. 252-276.

Social Development in Hungary (with István Harcsa). In: Central Europe in Transition: Towards EU Membership, Eds.: Gorzelak, Grzegorz, Éva Ehrlich et al., 2001., Scholar, Warsaw, pp. 124-144.

Determinants of Denial and Acceptance of Refugees in Hungary (with György Csepeli and Zoltán Fábián). In: Ethnic minorities and Inter-Ethnic Relations in Context, eds.: Karen Phalet and Antal Örkény, Ashgate, 2001, Aldershot pp. 85-96.

The Bad, the Worse, and the Worst: Guesstimating the Level of Corruption. In: Political Corruption in Transition, eds.: Stephen Kotkin and András Sajó, CEU Press, Budapest-New York, 2002., pp. 91-114.

Wages in the informal economy In. The Hungarian Labour Market, eds.: Károly Fazekas and Jenő Koltay, Institute of Economics, HAS, Budapest, 2002., pp. 98-101.

Hidden economy in Hungary (2002) (with János I. Tóth) in: The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe. Eds. Neef, Rainer, and Manuela Stanculescu, Ashgate, Aldershot, pp. 219-230.

Informal labour market-place on the Moscow Square (2002) in: The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe. Eds. Neef, Rainer, and Manuela Stanculescu, Ashgate, Aldershot, pp. 231-247.

Country report (with Ildikó Nagy) (2002). HWF Research Report, No. 3., ed.: Claire Wallace, pp. 297-339.

Joining an EU identity: integration of Hungary and the Hungarians (with Judit Tóth). In: Europeanisation, National Identities and Migration, eds.: Willfried Spohn, Anna Triandafyllidou, Routledge, London, 2003., pp. 223-244.

How much work flexibility is there in Eastern and Western Europe? (with Claire Wallace). In: HWF Research Reports, No. 4., Vol..2., ed.: Claire Wallace, 2003., HIS, Vienna, pp. 69-108.

Labour market and migration: threat or opportunity (with Ágnes Hárs and Bori Simonovits) in: Social Report – 2004 eds.: Kolosi Tamás. Tóth István György, Vukovich György, TÁRKI, Budapest, pp.261-278.

Is prejudice growing in Hungary? (with Zsolt Enyedi and Zoltán Fábián) in: Social Report – 2004 eds.: Kolosi Tamás. Tóth István György, Vukovich György, TÁRKI, Budapest, pp.366-385.

Xenophobia in Hungary in 1998 (2004) in: Hungary and the Hungarian Minorities, ed. László Szarka, Atlantic Studies on Society in Change No 122. Atlantic, N.Y., pp. 208-222.

The main characteristics and applications of LGMDP (2005) in Spatial Impact of Immigration Ministero della Infrastrutture del Transporti, Rome, pp. 127-141.

Hungary (2005) Mutual learning programme of the European Employment Strategy, Dublin, www.mutual-learning-employment.net/Irland05

Hungary (2005) (Zakariás Ildikóval) POLITIS Project, Country Report, www.uni-oldenburg.de/politis-europe/9812.html

Letölthető publikációk

» A munkacsere falun

» A kaláka

» „Megszemélyesült” szervezetközi csereügyletek

» Egy sűrűn átszőtt munkaerőpiac

» Magyarok az osztrák munkaerő-piacon

» Szubkultúra és hálózat: a taxisblokád keletkezéstörténete

» A hálózati tőke Magyarországon a rendszerváltás előtt és után

» A kapcsolati tőke felértékelődése a kései szocializmus politikai mezőjében

» A migrációs burok hatása a menekülés sikerére

» Hálózati tőke a posztkommunista Magyarországon

» Kapcsolatérzékeny útfüggőség

» A kapcsolati tőke


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés