Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Társadalmi Prognózis | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

 

Kolosi Tamás: Legfontosabb publikációk listája

Könyvek és tanulmánykötetek

A társadalmi struktúra marxista elméletéhez. Bp. 1971. 115 p.

Társadalmi struktúra és rétegződés. Kiad. az ELTE BTK. 1. r., A társadalmi struktúra történeti változásai. Szerk.: Kolosi Tamás, Papp Zsolt. Kézirat. Bp. 1973. Tankönyvk. 450 p.

A munkásfiatalok munkahelyi beilleszkedésének néhány összefüggése. In: A munkásosztály és az ifjúság. 2. köt. Bp. 1974. 144-187. p. Társszerző: Bánlaky Pál

Sozialstruktur und gesellschaftliche Gliederung. In: Zur Sozialstruktur der sozialistischen Gesellschaft. Berlin, 1974. pp. 99-106.

Társadalmi struktúra és szocializmus. [kiad. az] MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete. Bp. 1974. Kossuth K. 232 p.

O nekotorüh problemah adaptacii molodüh rabocsih k uszlovijam rabocsego muszta. In: Molodezs' i rabocsij klaszsz. Csaszt' 2. Bp. 1975. pp. 338-381. Társszerző: Bánlaky Pál.

A munkásfiatalok munkával való azonosulásának és munkahelyi beilleszkedésének néhány kérdése. Bp. 1976. Ifjúsági Lapk. 49 p. Társszerző: Bánlaky Pál.

A tőkés osztályviszonyok fejlődéstendenciái a Német Szövetségi Köztársaságban. /Társadalmi struktúra, munkástudat és szakszervezeti érdekképviselet./ Műhelytanulmány. [Kiad. az] MSZMP Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete. Bp. 1977. Kossuth K. 171 p.

The development of the structure of our society. In: Studies of Social Structure. Bp. 1978. pp. 90-106. Társszerző: Illés János.

Egyenlőségeszmény és társadalmi realitás. Szöveggyűjtemény a szociológia szakosító hallgatói részére. 1. évf. 2. köt. 1978-1979. Bp. 1978. 142-158. p.

Isztoricseszkij obzor vidoizmenenija obscsesztvennoj sztrukturü. In: Sztat'i ob obscsesztvennoj sztrukture. Bp. 1978. ION. pp. 52-91.

Major in the development of the Hungarian intelligentsia. In: The Development of Intelligentsia in the Social Society. Anthology. Uppsala, 1978. pp. 95-126. Társszerző: Huszár Tibor.

Rozvitie sztrukturü vengerszkogo obscsesztva. In: Sztat'i ob obscsesztvennoj sztrukture. Bp. 1978. pp. 120-139. Társszerző: Illés János.

Sztat'i ob obscsesztvennoj sztrukture. Red.: Antal Bőhm Tamás Kolosi. Bp. 1978. ION. p. 394

A társadalmi egyenlőtlenségek tudati tükröződése és az ezzel kapcsolatos értékorientációk. In: Társadalmi struktúránk fejlődése. 1. köt. Bp. 1979. 253-349. p. Társszerzők: Kovács Ferenc, Akszentievics György, Bőhm Antal, Módra László, Simó Tibor.

Az osztályok közeledésének főbb problémái a szocializmus építésének jelen szakaszában. In: Társadalmi struktúránk fejlődése. 2. köt. Bp. 1979. 297-374. p. Társszerzők: Papp Zsolt, Gombár Csaba, Pál László, Bara János.

Munkások és értelmiségiek – egymásról. In: Az értelmiség a mai magyar társadalomban – szociológiai kutatások alapján. Bp. 1980. GTI. 45-49. p.

Réteghelyzet – rétegtudat. [kiad az] MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. Bp. 1980. Kossuth K. 214 p. Társszerzők: Papp Zsolt, Gombár Csaba, Pál László, Bara János.

Szocial'naja politika kommuniszticseszkih i rabocsih partij v szocialiszticseszkom obscsesztve. 3. fej. Moszkva, 1980. Politizdat. p. 693

Trends der Intelligenzen Entwicklung in Ungarn. In: Die Intelligenz in der sozialistischen Gesellschaft. Berlin, 1980. pp. 59-88. Társszerző: Huszár Tibor.

Die Umwandlung der Sozialstruktur in Ungarn. In: Arbeiterklasse und Intelligenzen Ungarn und in der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt am Main, 1980. pp. 9-25.

Egyenlőség és egyenlőtlenség. /1979. április 12./ A beszélgetés résztvevői: Kolosi Tamás, Erdélyi Sándor, Ferge Zsuzsa, Hoch Róbert. In: Tudósklub. Válogatás a televízió műsorából. Bp. 1981. 179-203. p.

Egyenlőtlenségek, különbségek, esélyek. In: A felnőttkor határán. Beszélgetések az ifjúságról. Bp. 1981. ILV. 13-21. p.

Az osztályok közeledésének főbb problémái a szocializmus építésének jelen szakaszában. In: Társadalmunk szerkezetének fejlődési tendenciái. 2. kiad. Bp. 1981. Kossuth K. 253-349. p. (Társadalmi struktúránk fejlődése. 1.) Társszerző: Módra László.

A struktúrakutatás dilemmái. Szociológiai szöveggyűjtemény. Válogatás a szociológia alapjai témakörből népművelő továbbképzéshez. Bp. 1981. 1. köt. 68-82. p.

Társadalmi struktúra, rétegződés, osztályszerkezet. Szociológiai szöveggyűjtemény. Válogatás a szociológia alapjai témaköréből népművelő továbbképzéshez. Bp. 1981. 1. köt. 99-128. p.

A társadalmi egyenlőtlenségek tudati tükröződése és az ezzel kapcsolatos értékorientációk. In: Rétegződés, mobilitás, egyenlőtlenség. 2. kiad. Bp. 1981. Kossuth K. 297-374. p. (Társadalmi struktúránk fejlődése. 2.) Társszerző: Papp Zsolt.

A társadalmi struktúra átalakulása Magyarországon. In: A munkásosztály és az értelmiség Magyarországon és a Német Szövetségi Köztársaságban. Bp. 1981. 7-32. p.

Differenciacija i szblizsenie. Vnutrennee raszszloenie trudjascsihszja promüslennoszti v seszti szocialiszticseszkih sztranah. Bp. 1982. ION. fol. 30 Társszerző: Tucek, Milan.

Equality and the output principle. /"Leistungs – princip"./ In: Structure and stratification in Hungary. Bp. 1982. pp. 341-362. Társszerző: Papp Zsolt.

Elméletek és hipotézisek. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1982. Kossuth K. 310 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 1.)

Intenzív gazdasági fejlesztés és társadalmi szerkezet. In: Világgazdasági korszakváltás és második struktúraváltás a szocializmusban. Bp. [1982] 95-113. p.

On social inequalities. In: Politics and Political Science in Hungary. Bp. 1982. p. 101-121.

Rétegződés és egyenlőtlenség. In: Társadalomszerkezet és rétegződés. Bp. 1982. 57-92. p.

Social status and material livin conditions. Bp. 1982. p. 12

Stratification and inequality. In: Structure and stratification in Hungary. Bp. 1982. pp. 89-148.

Structure and stratification in Hungary. [Publ. by] Institute for Social Sciences. (Sel. and ed. Antal Bőhm, Tamás Kolosi.) Bp. 1982. p. 449

Struktúra, rétegződés, metodológia. In: Elméletek és hipotézisek. Bp. 1982. Kossuth K. 11-59. p. (Rétegződés-modell vizsgálat. 1.)

A társadalmi szerkezet változásai: rétegződés és egyenlőtlenség. In: Válság és megújulás. Gazdaság, társadalom és politika Magyarországon. Bp. 1982. 131-145. p. Rövidítve: Századok, 1982. 2. sz. 373-375. p.

Társadalomszerkezet és rétegződés. Szerk.: Halay Tibor, Kolosi Tamás. Bp. 1982. MSZMP KB TTI. 218. p.

The transformation of social structure in Hungary. In: Hungarian Sociology Today. Bp. 1982. p. 113-139.

Equality and inequality under socializm. Poland and Hungary compared. London, 1983. Sage. p. 201 (Sage studies in international sociology 29.) Társszerző: Wnuk-Lipinski, Edmund.

Introduction: Teoretical context. In: Equality and Inequality under Socialism. London, 1983. pp. 1-10. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Impact on social structure. In: Equality and Inequality under Socialism. London, 1983. pp. 32-49. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Differences in welfare. In: Equality and Inequality under Socialism. London, 1983. pp. 106-145. Társszerző: Lidia Beskid.

Concluding remarks: Inconsistencies and inequalities. In: Equality and Inequality under Socialism. London, 1983. pp. 181-193.

Rétegződés-modell vizsgálat. 1. köt. Elméletek és hipotézisek. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1983. Kossuth K. 310 p.

Struktúra, elmélet, metodológia. In: Rétegződés-modell vizsgálat. 1. köt. Elméletek és hipotézisek. Bp. 1983. Kossuth K.

Struktúra és egyenlőtlenség. Bp. 1983. Kossuth K. 265 p.

Intenzív gazdasági fejlesztés és társadalmi szerkezet. In: Világgazdasági korszakváltás és második struktúraváltás a szocializmusban. Bp. 1983. TTI. 95-113. p.

Major trends in Hurgarian social mobility and social structure. In: Future Research in Hungary. Bp. 1983. pp. 334-345.

Az adatbázis megszervezése. In: Rétegződés-modell vizsgálat. 2. köt. Eszközök és módszerek. Bp. 1984. 47-78. p. Társszerző: Nemeskéri István.

Az anyagi életkörülmények különbségei. In: Az ipari dolgozók rétegződése. (Magyar-lengyel összehasonlítás.) Bp. 1984. 95-130. p. Társszerző: Lidia Beskid.

Befejezés helyett: Az egyenlőtlenségek inkonzisztenciái. In: Az ipari dolgozók rétegződése. (Magyar-lengyel összehasonlítás.) Bp. 1984. 163-174. p.

Bevezetés. Rétegződés-modell vizsgálat. 2. köt. Eszközök és módszerek. Bp. 1984. 5-11. p.

Bevezetés: elméleti összefüggések. In: Az ipari dolgozók rétegződése. (Magyar-lengyel összehasonlítás.) Bp. 1984. 9-15. p. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák./Utasi Ágnes. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1984. Kossuth K. (Rétegződés-modell vizsgálat 5.)

Eszközök és módszerek. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1984. Kossuth K. 396. p. (Rétegződés-modell vizsgálat 2.)

Gazdaság és rétegződés. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1984. Kossuth K. 358 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 4.)

A hátrányos gazdasági helyzet. In: A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása. Bp. 1984. 31-34. p.

Introduction. In: Stratification and Inequality. Bp. 1984. ISS. pp. 7-14. (Hungarian Sociological Studies 1.) Társszerző: Andorka Rudolf.

Izmenenija v oscsesztvennoj sztrukture. In: Gruppovüe razlicsija trudjascsihszja promüslennoszti. (Vengero-pol'szkoe szravnenie.) Bp. 1984. pp. 51-72. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Nierownosci spoleczne w Polsce i na Wegrzech. [Wyd.] Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii. Red. Tamás Kolosi i Edmund Wnuk-Lipinski. Wroclaw, Warszawa etc, 1984. Ossolineum. p. 204.

On reductrion of social reproduction. A Hungarian – Netherlands comparison on the changing effects of social origin and education on the occupational position. Gröningen, 1984. p. 23 Társszerzők: Jules Peschar, Róbert Péter.

Razlicsija material'nüh uszlovij. In: Gruppovüe razlicsija trudjascsihszja promüslennoszti. (Vengero-pol'szkoe szravnenie.) Bp. 1984. pp. 141-186. Társszerző: Lidia Beskid.

Rétegződés-modell vizsgálat. 3. köt. Kolosi Tamás: Státusz és réteg. Műhelytanulmány. Bp. 1984. TTI. 275. p.

Róznie w zawoznosci w Polsce i na Wegrzech. In: Nierownosci spoleczne w Polsce i na Wegrzech. Wroclaw, Warszawa etc. 1984. p. 107-147. Társszerző: Lidia Beskid.

Status and stratification. In: Stratification and Inequalities. Bp. (l984.) pp. 51-103.

Státusz és réteg. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1984. Kossuth K. 280 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 3.)

Státuszcsoportok és életmód. In: Hogyan élünk? A szocialista életmód ismérvei, feltételei, tendenciái. Bp. 1984. 164-187. p.

Stratification and inequalities. Ed. Rudolf Andorka, Tamás Kolosi. Bp. 1984. p. 314 (Hungarian Sociological Studies 1.)

A társadalmi struktúra változásai. Történelmi előzmények. In: Az ipari dolgozók rétegződése. (Magyar-lengyel összehasonlítás.) Bp. 1984. 36-48. p. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Vvedenie: teoreticseszkie vzaimoszvjazi. In: Gruppovüe razlicsija trudjascsihszja promüslennoszti. (Vengero-pol'szkoe szravnenie.) Bp. 1984. pp. 7-19. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinsky.

Wplyw uprzemyslowienia na strukture spoleczna. (Korzenie wspólecznesnych problemów.) In: Nierownosci spoleczne w Polsce i na Wegrzech. Wroclaw, Warszawa etc. 1984. pp. 35-51. Társszerző: Edmund Wnuk-Lipinski.

Wprowadzenie: kontekst teoretyczny. In: Nierównosci spoleczne w Polsce i na Wegrzech. Wroclaw, Warszawa etc. 1984. pp. 187-198.

Depriváció és szegénység. Műhelytanulmány./Bokor Ágnes. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1985. Kossuth K. 444 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 6.)

Material'nüe uszlovija zsizni. In: Informacionnüj Bjulleten' '83/84. Varsava, 1985. Panstwowe Wyd. Nauk. pp. 75-108.

The measurement of status inconsistency. /First draft./ (Ed. Institut of Social Sciences.) Bp. 1985. p. 35

Obscsie tendencii differenciacii szredi zanjatüh v promüslennoszti. In: Informacionnüj Bjulleten' '83/84. Varsava, 1985. Panstwowe Wyd. Nauk. pp. 187-207. Társszerző: Tucsek, M.

On reduction of social reproduction. A Hungarian-Netherlands comparison on the changing effects of social order and education on the occupational position. In: Berufliche Verbleibsforschung in der Diskussion. Materialienband 2. Nürnberg, 1985. pp. 3-28. Társszerzők: Jules Peschar, Róbert Péter.

A párttagság és a társadalmi rétegződés. In: A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon. Információs Bulletin. 13. Bp. 1985. TTI. 77-111. p. Társszerző: Bokor Ágnes.

Die Rolle des Abend- und Fernstudiums bei der gesellschaftlichen Mobilität. In: Berufliche Verbleibsforschung in der Diskussion. Materialienband 2. Nürnberg, 1985. pp. 335-365. Társszerző: Róbert Péter.

Cohort Effect in the Status-Attainment Process. (First draft). Bp. 1986. fol. 8

Status groups in Hungary. In: Collection of Sociological Studies. Bp. 1986. pp. 33-60.

Származás és mobilitás./Róbert Péter. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1986. Kossuth K. 396 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 7.)

Peremhelyzetek. Műhelytanulmányok. (Előszó: Kolosi Tamás.) Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1987. 271 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 8.)

Tagolt társadalom. Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon. Bp. 1987, Gondolat. 356 p.

Társadalmi struktúra, rétegződés, státusz. In: A szocializmus fejlődésének időszerű kérdései hazánkban c. országos elméleti tanácskozás vitaanyaga. Bp. 1987. MSZMP KB Agit.Prop.Oszt. 21-42. p.

Empirikus problémamegoldás a szociológiában. Bp. 1988. OMIKK, TÁRKI. 213 p. (Társadalomkutatási módszertani tanulmányok 1.) Társszerző: Rudas Tamás.

Stratification and Social Structure in Hungary. In: Annual Review of Sociology. Vol.14. 1988. pp. 405-419.

Termelők és vállalkozók. Mezőgazdasági kistermelők a magyar társadalomban./Kovách Imre. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. l988. TTI. 231 p. (Rétegződés-modell vizsgálat 9.)

Beliefs about Inequality in Cross National Perspective. Bp. 1989. TÁRKI. p. 15

Egyenlőtlenségek a nyolcvanas években. Bp. 1989. TÁRKI. 19 p. (Gyorsjelentések 2.)

A modellváltás anatómiája. Bp. 1989. TTI. 967 p. (Műhelytanulmányok/Társadalomtudományi Intézet)

The reproduction of life-style. Comparison of Czechoslovakian, Hungarian and Dutch Data. Bp. 1989. TÁRKI. p. 5

Data protection and data access in Hungary. In: Data Protection and Data Access. Amsterdam, 1990. SWIDOC, IFDO. pp. 67-71. Társszerző: Marton Ádám.

The determination of life-style. Comparison of Czechoslovakian, Hungarian and Dutch Data. Bp. 1990. p. 17

Az életstílus újratermelése. (Csehszlovák, magyar és holland adatok összehasonlítása.) In: Logosz. Tanulmánykötet. Bp. 1990. ELTE Szoc., Szociálp. Int. 63-75. p.

Így jutottak a Parlamentbe. (Az 1990. március 25-i és az április 8-i forduló elemzése.) Bp. 1990. IPKV. 272 p. Társszerzők: Kovács Róbert, Tóka Gábor.

Social mobility in Austria, Czechoslovakia, and Hungary. In: Class structure in Europe. Armonk, London, 1990. Sharpe. pp. 153-197. Társszerzők: Max Heller, Róbert Péter

Social Science Data and the Usage of Data in Hungary. Bp. 1990. TÁRKI. p. 5

Társadalmi riport 1990. Szerk.: Kolosi Tamás, Vukovich György, Andorka Rudolf. Bp. 1990. TÁRKI. 629 p.

Adatok, függvények, értelmezések. Az adatoktól az elmélet felé./Fokasz Nikosz. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1991. OMIKK, TÁRKI. 218 p. (Társadalomkutatási Módszertani Tanulmányok 4.)

Látens változós modellek. /Füstös László. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1991. OMIKK, TKÁRKI. 227 p. (Társadalomkutatási módszertani tanulmányok 3.)

A rendszerváltás társadalmi hatásai. Bp. 1991. TÁRKI. 35 p. (Gyorsjelentések 5.) Társszerző: Róbert Péter.

Self-interest of Culture. What determines perceptions and attitudes towards social inequality. Bp. 1991. TÁRKI. p. 20 Társszerző: Michael Braun.

Bevezetés. In: Társadalmi Riport 1992. Bp. 1992. TÁRKI. 7-17. p. Társszerzők: Andorka Rudolf, Vukovich György.

The Making of Political Fields in Post-communist Transition. (Dynamics of class and party in Hungarian politics, 1989-90. In: Post-Communist Transition. Emerging Pluralism in Hungary. London, New York, 1992. Pinter Publ., St. Martin's Publ. pp. 132-162. Társszerzők: Szelényi Iván, Szelényi Szonja, Bruce Western.

Munkaerőpiac és jövedelem 1992. Függelék. In: Társadalmi Riport 1992. Bp. 1992. TÁRKI. 508-530. p. Társszerző: Sik Endre.

Rendszerváltás a munkaerőpiacon. Bp. 1992. TÁRKI. 10 p.(Gyorsjelentések 8.) Társszerző: Sik Endre.

A rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Társadalmi Riport 1992. Bp. 1992. TÁRKI. 37-74. p. Társszerző: Róbert Péter.

Social report. Ed. Tamás Kolosi, Rudolf Andorka, György Vukovich. Bp. 1992. TÁRKI. p. 445

Social structure, modernization and the circulation of elites. Abstract. In: Weichenstellungen für ein neues Europa. Mannheim, 1992. Univ. Mannheim. pp. 45-48. (Tagunsberichte 1.)

Társadalmi riport 1992. Szerk.: Kolosi Tamás, Andorka Rudolf, Vukovich György. Bp. 1992. TÁRKI. 530 p.

A mérés problémája a társadalomtudományokban. Sorozatszerk.: Kolosi Tamás. Bp. 1993. OMIKK, TÁRKI. 125 p. (Társadalomkutatási Módszertani Tanulmányok 5.)

Munkaerőpiac, jövedelmek és megtakarítások. In: Egy év után... Jelentés a Magyar Háztartás Panel 2. hullámának eredményeiről. Bp. 1993. TÁRKI. 13-26. p. Társszerzők: Szivós Péter, Bedekovics István.

A rendszerváltás társadalmi hatásai és a középrétegek. In: Magyarország átalakulóban. Bp. 1994. 73-97. p. Társszerzők: Róbert Péter, Sági Matild, Fábián Zoltán.

The Reproduction of Life-style: Comparison of Czechoslovakian, Hungarian and Dutch Data. In: Eastern European Societies on the Threshold of Change. Leviston, 1993. Edwin Mellen Pr. pp. 193-206.

Social Change and Research on Social Structure in Hungary. In: Sociology in Europe. In Search of Identity. Berlin, New York, 1993. W. de Gruyter. pp. 141-163. Társszerző: Szelényi Iván.

A magánszektor fejlődése Magyarországon, 1990-1993. Előzetes kutatási beszámoló az Állami Vagyonügynökség számára. Bp. 1994. TÁRKI. 21 p. Társszerző: Sik Endre.

Wandel der Einstellungen zu sozialer Ungleichheit in Deutschland und Ungarn. In: Blickpunkt Gesellschaft 3. Einstellungen und Verhalten der Bundesbürger. Opladen, 1994. Westdeutscher Verl. pp. 41-69. Társszerző: Michael Braun.

Der Arbeitsmarkt und die Einkommen im Jahre 1992 in Ungarn. = In: Lebenslagen im Umbruch. Berlin, 1994. pp. 19-32. Társszerző: Sik Endre

Jövedelmi helyzet a 90-es évek első felében. In: Társadalmi Riport 1994. Bp. 1994. TÁRKI. 34-60. p. Társszerzők: Bedekovics István, Szivós Péter

A magángazdaság nemzetgazdasági súlya és némely társadalmi jellemvonásai. In: Társadalmi Riport 1994. Bp. 1994. TÁRKI. 248-269. p. Társszerző: Sik Endre

A magánszektor fejlődése Magyarországon, 1990-1993 : Előzetes kutatási beszámoló az Állami Vagyonügynökség számára. Bp. 1994. TÁRKI. 21 p. Társszerző: Sik Endre

A rendszerváltás társadalmi hatásai és a középrétegek. : Összefoglaló jelentés. Bp. 1994. TÁRKI. 32 p. Társszerző: Róbert Péter. Megjelent még: Magyarország átalakulóban. Bp., 1994.. 73-97. p.

Munkaerőpiac és jövedelmek. In: Társadalmi átalakulás 1992-1994 : Jelentés a Magyar Háztartás Panel 3. hullámának eredményeiről. Bp. 1994. TÁRKI. 7-15. p. (Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5.)

Magánszektor fejlődése Magyarországon 1990-1993 : Összefoglaló kutatási beszámoló. Bp. 1994. TÁRKI. 144 p. Társszerzők: Tóth István György, Sik Endre, Fábián Zoltán

Munkaerőpiac és jövedelmek. In: Társadalmi páternoszter : 1992-1995. Bp. 1996. TÁRKI. 7-23.p. (Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 7.) Társszerzők: Szivós Péter, Bedekovics István, Tóth István János

Rendszerváltás és társadalomszerkezet. In: Társadalmi Riport 1996. Bp. 1996. TÁRKI. 149-197. p. Társszerző: Sági Matild

Munkaerőpiac és jövedelmek. In: A lakosság megtakarítói magatartásának vizsgálata a Magyar Háztartás Panel adatbázisának felhasználásával : (Az 5. hullám adatai alapján). Bp. 1997. TÁRKI. 5-17.p. Társszerzők: Bedekovics István, Sik Endre

Munkaerőpiac és jövedelmek. In: Az ajtók záródnak (?!) : Jelentés a Magyar Háztartás Panel 5. hullámának eredményeiről. Bp. 1997. TÁRKI. 8-20. p. (Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 8.) Társszerző: Bedekovics István

Nagyvállalkozók és társadalmi környezetük. Bp. 1997. TÁRKI. 45 p. Társszerző: Sági Matild

Munkaerőpiac és jövedelmek. In: Zárótanulmány : Jelentés a Magyar Háztartás Panel 6. hullámának eredményeiről. Bp. 1998. TÁRKI. 8-21. p. (Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9.) Társszerzők: Bedekovics István, Szivós Péter

Társadalmi Riport 1998. /szerk. Kolosi Tamás. Bp. TÁRKI, 1998. 570 p. Társszerkesztők: Tóth István György, Vukovich György

Hullámzó háztartások. In: Társadalmi Riport 1998. Bp. 1998 TÁRKI. 41-71. p Társszerző: Sági Matild

Munkaerőpiac, jövedelmek. In: Társadalmi tény-kép, 1998. /szerk.: Szivós Péter, Tóth István György. Bp. 1998. TÁRKI. 24-32. p. (TÁRKI Monitor jelentések)

Change of system – change of elite. In: Hungary in flux : Society, politics and transformation. /ed. Spéder Zsolt. Hamburg, 1999. Krämer Verl. 35-56. p Társszerző: Sági Matild

Jövedelmek és fogyasztási csoport. In: Monitor, 1999. Bp. 1999. TÁRKI. 7-41. p Társszerzők: Fábián Zoltán, Róbert Péter

Social Report /ed. Kolosi Tamás. Bp. 1999, TÁRKI. 564 p. Társszerkesztők: Tóth István György, Vukovich György

System change and social structure. In: Social Report. Bp. 1999, TÁRKI. 41-78. p

A terhes babapiskóta. Budapest, 2000. Osiris Kiadó. 238 pp.

Társadalmi Riport 2000, 2002, 2004. /szerk. Kolosi Tamás. Bp. TÁRKI, Társszerkesztők: Tóth István György, Vukovich György

Social Report 2004 (ed. Kolosi Tamás- Tóth István György- Vukovich György), TÁRKI, p. 487.

Folyóiratcikkek

A dráma alapvető sajátosságairól. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1969. 1. sz. 51-59. p.

Műveletlen-e az ifjúság? In: Kritika, 1969. 12. sz. 23-27. p. Társszerző: Kádas Géza.

Recenzió: Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. Bp. 1969. Akad. K. c. könyvéről. In: Társadalmi Szemle, 1969. 7-8. sz. 153-154. p.

Recenzió: Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus. Bev. és vál.: – Bp. 1968. Gondolat. c. könyvéről. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1969. 6. sz. 1245-1246. p.

Sznobok és őzikék. In: Kritika, 1969. 1. sz. 45-47.p.

A drámai időformálás történeti változásai. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1970. 6.sz. 1079-1085. p.

Recenzió: Hermann István: Szent Iván éjjelén. Bp. 1969. Szépirod. K. c. könyvéről. In: Társadalmi Szemle, 1970. 2. sz. 97-98. p.

Recenzió: Kulcsár Kálmán: Az ember és társadalmi környezete. Bp. 1969. Gondolat. c. könyvéről. In: Társadalmi Szemle, 1970. 4. sz. 139-141. p.

Az emberi tevékenység társadalmi jellege. In: Filozófiai Közlemények, 1971. 2. sz. 7-22. p.

Termelési viszonyok és társadalmi struktúra. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1971. 1. sz. 38-53. p.

Kollokvium Berlinben a társadalmi struktúra szociológiai problémáiról. /1972. november 29. – december 1. Beszámoló./in: Társadalomtudományi Közlemények, 1972. 4. sz. 101-104. p.

Társadalmi struktúra a nyugatnémet szociológia tükrében. /Tájékoztatás a téma nyugatnémet irodalmáról./in: Társadalomtudományi Közlemények, 1972. 4. sz. 107-121. p.

Társadalmi struktúra és a szociológia megismerési modelljei. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1972. 3. sz. 63-84. p.

Az eszme mint rendező elv. c. recenzió: Köpeczi Béla: Eszme, történelem, irodalom. Bp. 1972. Akad. K. c. könyvéről. In: Irodalomtörténet, 1973. 2. sz. 481-484. p.

Kerületi döntés és munkamegosztás. In: Szociológia, 1973. 3.sz. 317-334. p. Társszerző: Szabó Béla.

A társadalmi struktúra történeti alakváltozásai. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1973. 4.sz. 72-97. p. Társszerző: Papp Zsolt.

Egy budapesti termelőszövetkezet társadalmi szerkezete. In: Szociológia, 1974. 4.sz. 527-542. p.

A munkásosztály és az értelmiség közeledéséről. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1974. 2. sz. 82-89. p.

A társadalmi struktúra átalakulása. In: Ifjúkommunista, 1974. 7. sz. 20-22. p.

Berufswahl, Berufsanderung, Indentifikation mit der Arbeit. In: Marxismus Digest, 1975. 3. pp. 102-120. Eredeti: Társadalomtudományi Közlemények, 1975. 1. sz. 3-15. p. Társszerző: Gazsó Ferenc.

Egyenlőségeszmény és társadalmi realitás. In: Társadalmi Szemle, 1975. 7. sz. 37-45. p.

A magyar társadalom három évtizedéről. In: Napjaink, 1975. 3. sz. 1. p.

Szakmaválasztás, elirányulás, azonosulás. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1975. 1. sz. 3-15. p. Társszerző: Gazsó Ferenc.

Társadalmunk szerkezetének fejlődése. In: Filozófiai Közlemények, 1975. 1. sz. 55-72. p. Társszerző: Illés János.

Az oktatásügy reformja az NSZK-ban. Interjú Ludvig v. Friedeburggal. In: Valóság, 1976. 9. sz. 65-73. p.

Nemzetközi tanácskozás a társadalmi struktúra-kutatásról. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1977. 3. sz. 136-138. p.

Szakszervezeti érdekképviselet az NSZK-ban. In: Szociológia, 1977. 3. sz. 330-353. p.

Társadalmi szerkezetünk fejlődésének várható tendenciái. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1977. 1. sz. 96-117. p.

Egyenlőség – egyenlőtlenség – életkörülmények. /Egy tudatkutatás vizsgálati terepeiről./in: Társadalomtudományi Közlemények, 1978. 4. sz. 73-88. p.

Predpolagatelü tendencii razvitija szocial'noj sztrukturü v Vengrii. In: Informacionnüj Bjulleten', 1978. /Warszawa/ pp. 99-132.

A társadalmi szerkezetünk fejlődéséről szóló vitáról. /A tanulmány szerzőjének néhány megjegyzése./in: Társadalomtudományi Közlemények, 1978. 2-3. sz. 120-123. p.

Társadalmunk az ezredfordulón. In: Köznevelés, 1978. 8. sz. 10-11. p.

Egyenlőség és teljesítményelv. In: Társadalmi Szemle, 1979. 4. sz. 24-34. p. Társszerző: Papp Zsolt.

Az egyenlőtlenség-tudat vizsgálata clusterelemzéssel. In: Szociológia, 1979. 1. sz. 35-48. p. Társszerző: Lengyel Tamás.

Miféle népek laknak arra? In: Budapest, 1979. 11. sz. 1-3. p.

Paraszt-e a paraszt? Interjú Kolosi Tamással. Riporter: Széky János. In: Élet és Irodalom, 1979. 27. sz. 7. p.

Az emberek szocialista közösségének kialakulása. Az egyenlőség problémái a szocializmusban. Kerekasztal-beszélgetés. In: Béke és Szocializmus, 1980. 10. sz. 63-73. p.

A "mellékes" nem mellékes. In: Élet és Irodalom, 1980. 13. sz. 5. p. In: Látóhatár, 1980. május 197-265. p.

A társadalmi egyenlőtlenségekről. In: Társadalmi Szemle, 1980. 6. sz. 48-58. p.

Uj tendenciák a társadalmi szerkezet fejlődésében. In: Valóság, 1980. 3. sz. 38-50. p.

Az értelmiségről vitatkozva. In: Társadalmi Szemle, 1981. 8-9. sz. 119-128. p.

Hogyan gondolkodnak a mai munkások? Beszélgetés Kolosi Tamással. Riporter: Kronstein Gábor. In: Szakmunkásnevelés, 1981. 9. sz. 23-26. p.

A Rétegződéskutató csoport terveiről. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1981. 2. sz. 284-291. p.

Rétegződés és anyagi életkörülmények. /Nemzetközi összehasonlítás./in: Társadalomtudományi Közlemények, 1981. 4. sz. 496-524. p. Társszerző: Beskid, Lidia.

A strukturális viszonyok körvonalai. In: Valóság, 1982. 11. sz. 1-17. p.

Comparing education and occupational attainment in Hungary and the Netherlands. In: Rijksuniversiteit Groningen Sociologisch Instituut. Bulletin. [1983.] Nr.53. p. 38. Társszerzők: J. B. Lohman, J. Peschar, Róbert Péter.

Differenciálódás és közeledés. (Az ipari dolgozók belső rétegződése hat szocialista országban.)in: Szociológia, 1983. 1-2. sz. 1-15. p. Társszerző: Milan Tucek.

Jövedelem, kereset, társadalmi helyzet. In: Társadalmi Szemle, 1983. 10. sz. 48-56. p. In: Reflektor, 1984. 2. sz. p. 319-335.

Status groups in Hungary. In: Angewandte Sozialforschung, 1983. Heft 2-3. pp. 163-183.

Szalai. In: Élet és Irodalom, 1983. 21. sz. 7. p.

A szociológiai világkongresszusról. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1983. 1. sz. 156-159. p.

Bildungsexpansion, Beschäftigung und Mobilität. Ein empirischer Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 17. Jg. 1984. No.3. pp. 388-406.

Az érdekellentétektől a "betartás" demokráciájáig. Beszélgetés Kolosi Tamás szociológussal. Riporter: Mogyoró Katalin. In: Mozgó Világ, 1984. 11. sz. 107-111. p.

Státuszcsoportok Magyarországon. In: Társadalomkutatás, 1984. 1. sz. 21-41. p.

Depriváció és létminimum. In: Szociálpolitikai Értesítő, 1985. 4-5. sz. 94-112. p. Társszerző: Bokor Ágnes.

Az esti és levelező képzés szerepe a társadalmi mobilitásban. In: Magyar Tudomány, 1985. 3. sz. 178-191. p. Társszerző: Róbert Péter.

A magyar társadalom struktúrája. Beszélgetés Kolosi Tamással. Riporter: Dérer Miklós. In: Szakszervezeti Szemle, 1985. 12. sz. 6-12. p. In: Reflektor, 1986. 2. sz. 277-292. p.

Az oktatás expanziója, a foglalkoztatottság és a mobilitás. (Magyar-NSZK empirikus összehasonlítás.)in: Társadalomtudományi Közlemények, 1985. 3. sz. 370-392. p. Társszerzők: Manfred Kaiser, Róbert Péter.

A párttagság és a társadalmi rétegződés. In: A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon. Információs bulletin. 13. Bp. 1985. 77-111. p. Társszerző: Bokor Ágnes.

A periférikus helyzetű társadalmi csoportokról. In: Szociálpolitikai Értesítő, 1985. 4-5. sz. 71-92. p. Társszerző: Bokor Ágnes.

Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség. In: Politika – Tudomány, 1985. 2. sz. 21-33. p.

A társadalmi igazságosság dilemmái. Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben. A vitát Földesi Tamás vezette. In: Társadalmi Szemle, 1985. 3. sz. 84-101. p. In: Reflektor, 1985. 3. sz. 194-236. p.

Deprywacja materialnych warunków zycia w Polsce i na Wegrzech. In: Studia Socjolociczne, 1986. No. 3. pp. 131-153. Társszerzők: Lidia Beskid, Bokor Ágnes.

Structural Groups and Reform. In: Acta Oeconomica, Vol. 37. 1986. 1-2. pp. 15-30.

Strukturális csoportok és reform. In: Valóság, 1986. 7. sz. 19-31. p.

Inequality and Welfare. 1. Research Report. About a Comparative Study "Industrial Workers in Five Socialist Countries". In: Sisyphus, Sociological Studies, Vol. 4. 1987. pp. 7-26. Társszerző: L. Beskid.

Inequality and Welfare. 2. Deprivation of Living Conditions in Poland and Hungary. In: Sisyphus, Sociological Studies, Vol. 4. 1987. pp. 27-58. Társszerzők: L. Beskid, Bokor Ágnes

Metodika – alprogram. In: Kutatási tájékozódó. TS-3. 1. sz. Bp. 1987. 65 p.

Tagolt társadalom. (Nádor Tamás beszélget a szerzővel új könyvéről.)in: Könyvvilág, 1987. 10. sz. 7. p.

A Társadalmi tagozódás csoport kutatási terve. (1986-1990.)in: Társadalomtudományi Közlemények, 1987. 1. sz. 84-89. p.

Paradigma-elméletek./Andorka Rudolf Szociológiai vándorgyűlés. Résztvevők: Kolosi Tamás, Kulcsár Kálmán etc. In: Heti Világgazdaság, 1988. 15. sz. 5. p.

Merre menjünk? Mi van válságban? In: Mozgó Világ, 1988. 1. sz. 71-74. p.

Társadalmi struktúra, ideológia, politika. In: INFO-Társadalomtudomány, 1988. 5. sz. 7-10. p.

Stratification and social structure in Hungary. In: American Review of Sociology, 14. 1988. pp. 405-419.

Szociológia és politikai gyakorlat. In: Mozgó Világ, 1988. 12. sz. 10-12. p.

Tendenciák a társadalmi szerkezet alakulásában a nyolcvanas években. In: Magyarország politikai évkönyve, 1988. 126-133. p.

Osztálylétra Magyarországon In: Világ, 1989. 11. 34-35. p.

Jegyzetlapok 1989. nyarán. In: Valóság, 1989. 10. 1-9. p.

Esélyeink. In: Valóság, 1989. 1. 22-33. p.

Chances to Get Out of a Blind Alley. In: The New Hungarian Quarterly, 1989. 115. pp. 22-39.

A társadalmi egyenlőtlenségek kérdése. In: Társadalomtudományi Közlemények, 1989. 2. sz. 183-189. p.

The prospects facing us. Hungary under the reform.(Sociological studies). Project No. 1. Bp., 1989. pp. 9-21. In: Research Review on Hungarian social sciences granted by the government, 1989. 3.

Egyenlőség-jel. In: Heti Világgazdaság, 1990. 36. sz. 73-74. p.

A Kánaán délibábja. (Merre van előre? vitasorozat)in: 168 óra, 1990. (okt. 9.) 40. sz. 18. p.

Kolosi Tamás válasza Hadas Miklósnak. In: Replika, 1990. 1. sz. 16-18. p.

Kolosi Tamás válasza Nagy Endre tanulmányára. In: Replika, 1990. 1. sz. 28-30. p.

Vonuljon vissza a politika a saját illetékességi körébe! In: Közgazdász, 1990. 19. sz. 5. p.

Internationalisierung und Professionalisierung der Sozialwissenschaften In: ZUMA Nachrichten, 1990. Nr. 27. /November/ pp. 27-29.

Soziale Mobilität in Österreich, in der Tschechoslowakei und in Ungarn : Eine vergleichende Analyse der Effekte von Industrialisierung, sozialistischen Revolutionen und nationaler Eigenheit /Max Haller, Tamás Kolosi, Péter Róbertin: Journal für Sozialforschung , 30. Jg. 1990. Heft 1. pp. 33-72.

Stratifikation und Lebensbedingungen in Ungarn /Tamás Kolosiin: Soziale Welt, Sonderband 7. 1990. pp. 253-269. Sonderbd. cim: Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile

Krause, Detlef-Schäuble, Gerhard: Jenseits von Klasse und Schicht Kolosi Tamás ism. In: Soziologische Revue, 1991. Heft 1./Jan./ pp. 79-8O.

A "reális" szocializmus összeomlásának társadalmi okai. In: Valóság, 1991. 9. sz. 11-16. p.

Politikai mezők a posztkommunista átmenet korszakában. A pártok és a társadalmi osztályok a magyar politikában, 1989-90. In: Szociológiai Szemle, 1991. 5-34. p. Társszerzők: Szelényi Iván, Szelényi Szonja, Bruce Western.

Images of Class: Public Perceptions in Hungary and Australia. In: American Sociological Review, Vol. 57. 1992. 4. pp. 461-482. Társszerzők: M. D. R. Evans, Jonathan Kelley.

Posledni bude prvni? In: Sociologicky Casopis, 1992. 5. pp. 579-597. Társszerző: Róna Tas Ákos.

A rendszerváltás társadalmi hatásai. In: Valóság, 1992. 2. sz. 1-15. p. In: Gazdaság, 1992. 2. sz. 55-69. p. Társszerző: Róbert Péter

Az utolsókból lesznek az elsők? A rendszerváltás társadalmi hatásai Magyarországon. In: Szociológiai Szemle, 1992. 2. sz. 3-26. p. Társszerző: Róna Tas Ákos

A gazdagság és a szegénység okaira adott magyarázatok rejtett normatív szempontjai Magyarországon. In: Szociológiai Szemle, 1992. 3. sz. 21-42. p. Társszerzők: Csepeli György, Neményi Mária, Örkény Antal

Nehéz a szegénységtől búcsút venni. In: Köztársaság, 1. évf. 1992. 25. sz. 16-17. p.

Szegények és elszegényedés. In: Diakonia, 14. évf. 1992. 3. sz. 10-13. p.

Amerikai meglepetés : Magyar Háztartáspanel-vizsgálat. Kolosi Tamással beszélget Durst Juditin: Figyelő, 37. évf. 1993. 46. sz. 19. p.

A magyar társadalom 1993-ban. In: Confessio, 1993. 4. sz. 14-23. p.

Our futureless values: The forms of justice and injustice perception in Hungar In: 1991. In: Social Research, 60. 1993. No. 4. pp. 865-892. Társszerzők: Csepeli György, Neményi Mária, Örkény Antal.

Kétharmados társadalom. /Riporter:/ Bossányi Katalin. In: Társadalmi Szemle, 48. évf. 1993. 11. sz. 12-23. p.

Rendszerváltás – elitváltás. In: Századvég, U.F. 1997. 5. sz. nyár. 3-21. p. Társszerző: Sági Matild

Strukturális átalakulás Magyarországon a rendszerváltást követően. In: Társadalmi Szemle, 1997. 8-9. sz. 5-15. p. Társszerző: Sági Matild

Strukturális változás é In: enlőtlenség. In: Társadalom és gazdaság Közép- és Kelet-Európában, 19. 1997. 2. sz. 9-30. p. Társszerző: Sági Matild

Social changes in postcommunist societies. In: Hungarian Quarterly, 146. 1997. pp. 86-96. Társszerző: Sági Matild


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés