Vissza a TÁRKI nyitóoldalára
TÁRKI logó Közvélemény- és piackutatás Adatbank Társadalomkutatás Kiadványok Magunkról English

Kiadványok

Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés

Könyvek munkatársainktól

 

Kolosi Tamás – Tóth István György: A század- és rendszerváltás társadalma

Bevezetés

Kötetünkkel az a célunk, hogy a magunk sajátos eszközeivel járuljunk hozzá az ezredfordulón túllépő Magyarország társadalmi és gazdasági viszonyairól kialakított kép árnyalásához. Ahátrahagyott évtized sok olyan nehézséget hozott, amelynek a gyümölcsei csak később mutatkoznak meg. Arendszerváltozás folyamata alaposan átrendezte a magyar társadalom képét. Atulajdoni szerkezetet, az alapvető társadalmi intézmények működését és mindenekelőtt a társadalmi előrejutás alapvető keretfeltételeit illetően a kilencvenes évek végén már alig lehet ráismerni arra az országra, amely a nyolcvanas évek végén minden ellenkező irányú propaganda ellenére is agóniában volt, egy zsákutcás fejlődés képe nyomasztotta. Arendszerváltás folyamata a munkaerőpiacon és a jövedelemszerzés feltételeinek megváltozásában nagyon komoly áldozatokkal járt. Kutatásunk eredményei szerint azonban, most már egyre inkább úgy látszik, hogy megérte.

A magyar gazdaság átorientálódása nagyon gyorsan végbement az évtized elején. 1999-ben, amikor a korábbi partner keleti piacok összeomlottak, látszott igazán, mennyire fontos is volt ez a gyors átstrukturálódás. A széles területen működő magánszektorból és a szűkülő, ám még mindig jelentős ágazatokban tartósan is jelen levő állami szektorból álló vegyes gazdaság talán megfelelő kereteket fog nyújtani arra, hogy a külső és belső kihívásokra mind egyéni, mind pedig általános gazdasági és társadalmi szinten rugalmas és gyors válaszok születhessenek. Eza piacgazdaság és a demokratikus társadalom lényege: a folyamatos, gyors és innovatív alkalmazkodás.

„A társadalmi struktúra a piacgazdaságra való átmenet korában” című alprogram folytatása volt annak a kutatásnak, amit a stratégiai kutatások keretében Andorka Rudolf kezdett el. A kutatás során született negyvenegy résztanulmány1 a Magyarországon az elmúlt két évben folytatott, a társadalom szerkezetével és főbb folyamataival kapcsolatos empirikus kutatások jelentős részét áttekinti. Azelső huszonnégy tanulmány a Társadalmi riport 1998 című kötetben, a többi pedig a TÁRKI Háztartás Monitor-adatfelvétel 1998. évi, Társadalmi tény-kép című zárójelentésében megjelentek. Ami itt következik, az a szerkesztők olvasatában és az általuk alkalmazott súlypontozással tartalmazza a szerintük legfontosabb változások leírását és értékelését. Bízunk benne, hogy segítségükkel árnyalt és tárgyszerű összefoglalást tudunk nyújtani. Köszönetet mondunk a szerzőknek az általuk végzett nagyon alapos munkáért. Az ebben a kötetben esetleg megmaradt hibákért nem ők felelősek.

A könyv négy nagyobb fejezetből áll. Először a népesedés, családszerkezet és iskolázottság társadalmi indikátorait mutatjuk be. Utána a társadalom szerkezetében bekövetkezett főbb változások leírása következik. Akötetünk harmadik fejezete egy nagyon fontos területtel foglalkozik: azt vizsgálja, mi történt az állami szektor néhány részében: a közalkalmazottak, a papok, katonák és a tudósok között. Anegyedik fejezetben értékeket és normákat, valamint nemzetiségekkel kapcsolatos előítéleteket vizsgálunk.

Végezetül alább közüljük a kötet elkészítéséhez felhasznált tanulmányok jegyzékét:

 1. Albert Fruzsina – Dávid Beáta: A barátokról
 2. Albert Fruzsina – Dávid Beáta: Társas kapcsolatok, magányosság 1998-ban
 3. Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Akapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a kilencvenes években
 4. Bukodi Erzsébet: Atudományos elit anyagi és mobilitási viszonyai
 5. Bukodi Erzsébet: Vagyoni helyzet – tartós javak
 6. Csaba Iván – Gál Róbert Iván: Ulysses a kórházban: betegutak az egészségügyben és a háziorvos kapuőr-szerepe
 7. Csanádi Gábor – Sik Endre: Területi egyenlőtlenségek a jövedelmi és lakáshelyzetben
 8. Csepeli György – Fábián Zoltán – Sik Endre: Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények
 9. Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária – Csere Gábor: Jelentés a Tündérkertből: romániai magyarok és románok nemzeti identitásmintái Erdélyben
 10. Fábián Zoltán – Róbert Péter – Szivós Péter: Atársadalom anyagi-kulturális szegmentáltsága
 11. Fábián Zoltán – Róbert Péter – Szivós Péter: Anyagi-jóléti státuscsoportok társadalmi miliői
 12. Fogarassy Gabriella: Fogyasztási szerkezet
 13. Gál Róbert Iván: Amagánnyugdíj-pénztárak tagsága
 14. Gál Róbert Iván: Azönkéntes nyugdíjpénztárak
 15. Kézdi Gábor: Foglalkoztatás és keresetek a közszférában
 16. Kiss Zoltán László: Magyar honvédségi hivatásos és sorállományú katonák
 17. Kolosi Tamás: Munkaerőpiac, jövedelmek
 18. Kolosi Tamás – Sági Matild: Hullámzó háztartások
 19. Lannert Judit: Közoktatás a '90-es években
 20. Lehmann Hedvig – Polonyi Gábor: Helyzetkép a lakosság egészségi állapotáról – 1997
 21. Lengyel György: Megtakarítási normák, gazdasági attitűdök, pénzhasználati módok
 22. Medgyesi Márton – Róbert Péter: Munka-attitűdök: időbeli és nemzetközi összehasonlítás
 23. Medgyesi Márton – Szivós Péter – Tóth István György: Aháztartások jövedelmi szerkezete: egyenlőtlenségek, szegénység és jóléti támogatások
 24. Mészáros József – Szakadát István: Választási eredmények területi megoszlása
 25. Michael F. Förster – Szivós Péter – Tóth István György: Ajóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai
 26. Minarik Tamás – Sági Matild: Politika, vallás
 27. Nagy Ildikó: Pénzkezelési szokások
 28. Örkény Antal – Székelyi Mária: Igazságosság és legitimáció. Rendszerváltás utáni trendek Kelet-Európában
 29. Polonyi Gábor: Asportolás és a testmozgás társadalmi összefüggései
 30. Róbert Péter: Kulturális fogyasztás
 31. Roland Habich – Spéder Zsolt: Vesztesek és nyertesek: a társadalmi változás következményei három országban
 32. Sági Matild: Normák és elégedettség
 33. Sik Endre: Monitor mozaikok
 34. Sik Endre: Munka nélkül
 35. Sik Endre – Tóth István János: Arejtett gazdaság néhány eleme
 36. Spéder Zsolt: Megtakarítások
 37. Spéder Zsolt – Paksi Borbála – Elekes Zsuzsanna: Anómia és elégedettség a '90-es évek elején
 38. Tóka Gábor: Választói magatartás
 39. Tomka Miklós – Révai Edit: Papok, férfi szerzetesek, apácák
 40. Tóth István János: Gazdasági helyzetkép és várakozások
 41. Vukovich György – Harcsa István: Amagyar társadalom a jelzőszámok tükrében, 1990 – 1997

A résztanulmányok eredeti megjelenési helye:

 1. Kolosi Tamás – Tóth IstvánGyörgy – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. Budapest, TÁRKI.
 2. Szivós Péter – Tóth IstvánGyörgy (szerk.): Társadalmi tény – kép 1998. Budapest, TÁRKI.

A szerkesztők


Társadalmi Riport | Társadalompolitikai Tanulmányok | Műhelytanulmányok, gyorsjelentések | Szerepváltozások | Könyvek munkatársainktól | Munkatársak publikációi | Kiadványrendelés